hnojenitravniku.cz

Trávníky v legislativním ohrožení...

Ve jménu ekologie se začíná hazardovat s životním komfortem obyčejných lidí, lidí, kterých je drtivá většina a kteří si prováděné ekologické experimenty především v produkci základních životních prostředků ani nepřejí. Vše chemické se postupně, ale jistě začíná omezovat. Z legislativních důvodů ubývají bez náhrady pesticidní prostředky na ochranu rostlin a zpřísňují se pravidla pro používání hnojiv. Tím ceny všeho uvedeného prudce stoupají, navíc vzniklá tzv. energetická krize zvedá ceny zejména průmyslových hnojiv do rekordních výšek. V rozporu s tím, co si myslí zahraniční ekologičtí úředníci, kteří svými neuváženými činy komplikují i náš život, jsou chemické produkty zatím nezbytností. A hnojiva a to především chemická jsou pro dnešní svět velmi důležitá, bez nich totiž není možné dosáhnout očekávaných výnosů. Ve jménu ekologie se tak začíná hazardovat nejprve s cenovou dostupností základních potravin, později raději nedomýšlet…
V trávníkařině je situace obdobně pesimistická. Pesticidních prostředků registrovaných do trávníků ubývá a ceny hnojiv kopírují ostatní průmyslová hnojiva. Proto považuji za důležité seznámení  s těmito produkty, aby při jejich používání byla jistota správné investice s ohledem na správný výběr produktu, jeho přesnou aplikaci a dávku. Jen tak se totiž dostanete na tu správnou úroveň, kdy za co nejmenších nákladů vytvoříte co nejlepší efekt a vše samozřejmě při dodržení doporučení i v souladu s ochranou životního prostředí.

Celoroční plány hnojení se dělí podle druhů a vlastností použitých zdrojů živin rostlin a to formou granulovaných a tekutých trávníkových hnojiv

Označení námi používaných trávníkových hnojiv 
QRF rychle uvolněné živiny uvolňování živin není řízeno rostlinou živiny rychle přijatelné Působení hnojiva 3-4 týdny
SRF pomalu uvolňované živiny uvolňování živin není řízeno - chemicky vázané živiny rostlinou živiny rychle přijatelné Působení hnojiva 10-12 týdnů
CRF řízeně uvolňované živiny uvolňování je řízeno membránou po určenou dobu formou obalených granulí pozvolný nástup příjmu živin Působení hnojiva 10-12 týdnů
PCU řízeně uvolňované živiny uvolňování je řízeno technologií POLYON formou obalených granulí pozvolný nástup příjmu živin Působení hnojiva 6-8 měsícůCeloroční plány hnojení trávníků zahrad, fotbalových, baseballových i golfových hřišť.

Moderní ekologické a ekonomicky výhodné celoroční plány hnojení trávníku - roční úspora hnojiv 30-40%
Hnojení granulovanými rychlerozpustnými hnojivy (QRF) v závislosti na teplotě a růstu trávníku až 12 ročních aplikací hnojiva
Hnojení dlouhodobými tekutými hnojivy na list v závislosti na teplotě a růstu trávníku až 12 ročních aplikací hnojiv

nas-tip.jpg Text k celoročním plánům hnojení trávníků v závislosti na teplotě a růstu rostlin

nas-tip.jpgInformace pro správce trávníků fotbalových, baseballových a golfových hřišť včetně správců trávníků zahrad velkých výměr


Celoroční plány hnojení trávníku pro pokročilé (kombinace granulovaných a tekutých organických hnojiv)
Kombinace hnojení dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy (CRF) a tekutých hnojiv 8 ročních aplikací granulovaných
a tekutých hnojiv
Kombinace hnojení dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy (SRF) a tekutých hnojiv 8 ročních aplikací granulovaných
a tekutých hnojiv
Kombinace rychlerozpustných (QRF) a tekutých hnojiv až 12 ročních aplikací granulovaných
a tekutých hnojiv


Znáte hodnotu pH svého trávníku??? Tak tím byste měli začít…

Každý správný trávníkář by měl znát hodnotu pH půdy svého trávníku, neboť pH má vliv na zásadní chemické reakce v půdě a tím ho můžeme označit za hlavní proměnnou. Pro kontrolu hodnoty v různých hloubkách vegetační vrstvy trávníku pH můžete použít měřiče pH, některé i s dalšími funkcemi. Měření pH vegtační vrstvy v různých hloubkách je prvním úkonem, které provádím na každém pro mě neznámém trávníku před zákrokem, nebo poradenstvím. Z našich měření pH vyplívá že půdních profilů trávníků zahrad v ČR jsou ze:

 • 30% značně kyselé pH 3,4-5,5
 • 50% kyselé 5,6-6,5
 • 15% neutrální
 • 5% zásadité 7,5 a výš

Co je vlastně pH? Je to záporný logaritmus aktivity iontů vodíku v roztoku, pokud je aktivita 0,0001 nebo také 10-4 je pH 4, pokud je aktivita 0,00000001 nebo také 10-8 je pH 8. Čistá voda má pH 7 a tato hodnota je považována za neutrální. Pokud je pH roztoku nižší než 7 považuje se za kyselý, pokud je vyšší než 7 je tento roztok považován za zásaditý. Pro rostliny trávníku, který je intenzivně udržován (tzn. intenzivním hnojením i formou celoročních plánů) je ideální pH v rozmezí 6-6,5. V těchto hodnotách mohou rostliny přijímat maximum živin. Existují ale i tzv. krajní meze pH půdy od 5,5 a od 8,3. Jestliže půda Vašeho trávníku dosahuje těchto kritických hodnot kontaktujte nás pro návrh nápravných opatření na telefonním čísle 777 60 60 65

Každý správce trávníku by o pH půdy měl vědět:

 • při pH nižším než 5,5 se může hodnota rozpustného hliníku v půdním roztoku zvýšit a tento hliník může být toxický pro kořeny rostlin. Proto by pH půdy mělo být udržováno nad tuto hodnotu
 • při pH 8,3 nebo ještě vyšším je alkalita půdy značně vysoká zřejmě vlivem uhličitanu vápenatého a pravděpodobně i s vysokou hladinou sodíku
 • při vyšším pH se zvyšuje půdní mikrobiální aktivita a tím i rozklad organické hmoty. Pokud je pH nižší než 5,5, je stimulace mikrobiální aktivity dalším důvodem ke zvýšení pH
 • některé infekční choroby trávníku jsou aktivnější při středním až alkalickém pH a jsou naopak potlačovány při pH nižším
 • mezi infekční onemocnění, která podporují zásadité hodnoty pH patří take-all patch a fusaria (plíseň sněžná a fusariová spála)
 • některé mikroživiny, jako je železo, mangan, měď a zinek jsou jednak méně rozpustné a dále jsou pro rostliny trávníku v alkalických (zásaditých) půdách i méně dostupné. Kořeny trávníku však vypouštějí fytosiderofory, které působí jako přírodní chelatační činidla pro získávání mikroživin z půdy. Kořeny také dokáží upravovat pH rhizosféry (nejbližší okolí kořenů rostlin) na hodnoty vhodnější pro zvýšení rozpustnosti mikroživin. 

nas-tip.jpg...více informací o použití křídových vápenců v péči o intenzivně udržované trávníky

zelený.jpgKřídové granulované vápence v eshopu

Trávníková hnojiva a jejich aplikace

Trávník je jako živý tvor, potřebuje jíst a pít. V trávníkářské terminologii mám na mysli dodání rostlinám trávníku hnojiva neboli minerální výživy a vody. Hnojiva i vodu trávníkům aplikujeme širokým spektrem technických metod od nejzákladnějších značně nepřesných, nebo sofistikovanějších se zárukou toho, že dodáním hnojiva i vody trávníku se maximálně přiblížíme jeho momentální potřebě, nebo aspoň dodáme rovnoměrnou a dle odborných doporučení co nejpřesnější dávku. 
Voda je jen jedna a z hlediska závlahy trávníkových rostlin je nejlepší ta, za kterou se neplatí (aspoň dosud...) a to formou deště. U vody jiné, než z vodovodního řádu bychom měli znát její složení zejména z hlediska pH a kontaminace ropnými látkami, procentem salinity (slanost), jedy nebo vysokými dávkami pesticidů.
U hnojiva, neboli minerální výživy je to jiné. Trávníková hnojiva dělíme na tekutá a granulovaná. Tekutá dělíme dle druhu příjmu dodané výživy trávníkové rostlině a to buď listem (foliární), nebo kořenem (přes půdu). Granulovaná hnojiva se dělí zejména dobou výskytu dusíku ve vegetační vrstvě na krátkodobá neboli rychlerozpustná a na dlouhodobá. Dlouhodobá hnojiva se dále dělí na pomalu působící a řízeně uvolňovaná. Vše v různých dávkách a s různou dobou působení. Tím vzniká značné množství typů a možných kombinací a mým cílem je pomoci s výběrem vhodné minerální výživy všem správcům trávníků, i velmi malých výměr ale odhodlaných starat se o rostliny trávníků tak, aby byly v kondici vizuální a zdravotní. A samozřejmě vše s ohledem na přírodu, neboť není žádoucí použití jakýchkoli hnojiv bez záruky vhodných a správně provedených aplikací. A zejména trávníky zahrad jsou mikro prostředí, kde byste se měli cítit bezpečně nejen vy a vaše děti, ale i vaši psi, kočky a jiná domácí zvířata. Ve všech textech se budu snažit vyvarovat se odborné terminologii, mojí snahou není nikoho ohromit, ale předat informace tak, aby byly správně pochopeny. Celou problematiku hnojení trávníků uvádím formou odpovědí na nejčastěji kladené otázky. se kterými se setkávám při poskytování poradenství.

Musím po nahnojení trávník zavlažit?

Každé hnojivo, které je rostlinou přijímáno kořenovým systémem, je nutné po aplikaci bez zbytečného odkladu zalít dostatečným množstvím vody a to v závislosti na množství dusíku a stávajícího provlhčení vegetační vrstvy. V opačném případě hrozí poškození trávníkových rostlin a to nejen listové části, ale i kořenového systému. Nejhorší možnou variantou je nahnojení na mokrý trávník bez zálivky….

Existuje hnojivo, které se nemusí po aplikaci zavlažit?

Všechna tekutá hnojiva, která živiny v sobě obsahující rostlina přijme listovou částí,se po postřiku nezalévají. Tato forma je za předpokladu vybavení speciální přesnou technikou, nebo zvládnutím poměrně náročné aplikace klasickými zádovými postřikovači nejen velmi rychlá a celoplošně dokonalá, ale je výhodná i pro možné mixy s jinými postřiky včetně pesticidních. Jedním postřikem se dá současně nahnojit, selektovat plevele a provést léčbu infekčního onemocnění fungicidními, nebo jinými prostředky – vše velmi přesně a bez zbytečné kontaminace životního prostředí. Foliární aplikace považujeme za velmi důležité a vyvíjíme neustálou snahu o jejich technické i technologické zdokonalení.

Je nutné nahnojený trávník zavlažovat?

Uvolňování živin především dusíku ať už z obalovaných granulí, nebo z vegetační vrstvy je vždy doprovázeno vodou. Jestliže trávník není možné zavlažit tak se ztrátou vlhkosti vegetační vrstvy ztrácí i rostliny trávníku schopnost uvolněné živiny z hnojiva v potřebné míře přijmout. Nehledě na to, nedodáním dostatečného množství vody se způsobí trávníkové rostlině tzv. stres ze sucha, který může vést ke vzniku infekčních chorob, nebo poškození listové části rostliny, či poškození kořenového systému a následné mortalitě rostliny.

Je závislé použití typu hnojiva na závlaze?

Závlaha trávníku je prováděna pomocí automatického systému, nebo formou pokládání různých přenosných postřikovacích elementů napájených hadicemi, nebo ručně nejčastěji pomocí hadic se zavlažovací pistolí. Kromě prvního uvedeného způsobu se jedná o závlahu nepravidelnou a s nízkou efektivitou vzhledem i k času, který trávníku věnujeme. 
A podobného neefektivního výsledku dosáhneme i u právě aplikovaných hnojiv. Jestliže trávník v době sucha nebudeme zalévat, není v této době efektivní ani jeho hnojení. Při nepravidelné zálivce je možné použít všechna hnojiva, která prvky v sobě obsahující po aplikaci rozpustí do mocnosti vegetační vrstvy. Jedná se o rychlerozpustná hnojiva a hnojiva dlouhodobá pomalu se uvolňující. Jestliže však váš trávník disponuje možností automatického zavlažování s dostatečným množstvím vody, můžete využít všech výhod dlouhodobých řízeně uvolňovaných hnojiv. Do polymeru a síry obalený dusík se napraskáním této jinak kompaktní slupky v závislosti na teplotě půdy uvolní právě pravidelnou zálivkou. Pro konstantní vzhled trávníku je žádoucí příjem rovnoměrného množství živin v celé ploše a to dosáhneme rovnoměrnou zálivkou tak, aby všechna místa v trávníku byla po závlaze stejně provlhčená dostatečným množstvím vody s konstantní hloubkou provlhčení vegetační vrstvy.

Jsou tedy výhodou tekutá hnojiva dávkovaná do závlahového systému?

Z mého pohledu se kromě ušetřeného času o žádnou výhodu nejedná, naopak se domnívám, že tekutá hnojiva aplikovaná jinak než foliárně (příjem živin listem) nepatří na trávníky všech druhů a to zejména díky nerovnoměrnému dávkování, neboť množství takto dodaného tekutého hnojiva je závislé na stavu závlahového systému včetně technického stavu. Je velmi obtížné sestavit systém tak, aby dávkoval vodu ze všech postřikovačů i v jedné sekci ve stejném množství plošně. Automatickou závlahu rozhodně upřednostňuji před jakoukoli jinou umělou závlahou, ale po celou dobu své praxe jsem se nesetkal se systémem, který by pracoval tak dokonale, že bych tekutá hnojiva dávkovaná během zálivky doporučil. Proto tekutá hnojiva s příjmem živin kořenovým systémem v námi zpracovaných celoročních plánech ani v našem prodejním sortimentu nenajdete.

Proč je důležité přesné dávkování hnojiv?

Celoroční plány hnojení uvádějí takové dávky jednotlivých typů hnojiv, která jsou trávníku prospěšná nejen pro jejich vizuální vzhled, ale i pro zdraví rostlin s ohledem na odolnost vůči infekčním chorobám (…více www.choroby trávníku.cz). Při nedodržení doporučených dávek hnojení může dojít buď pouze k mírnému efektu (při nízké dávce), nebo i k poškození trávníkových rostlin (při dávce vysoké). U hnojení trávníků není důležitá pouze doporučená dávka, ale také dávka rovnoměrná. Jestliže bude při hnojení dávkování nepravidelné a to už o 5g/m2 oproti dávce doporučené, brzy bude zřejmý barevný rozdíl a to ve směru hnojení. A náprava může být provedena až při hnojení následujícím.
Nejsem zastáncem nižších dávek i ve jménu finančních úspor při seči. Zdravý trávník dobře roste a právě pravidelné odsekávání odstřižků je jednou z bezfungicidní prevencí před určitým typem chorob, neboť  patogenem napadené listy prostě odsekáme. V kombinaci se speciálními látkami na bázi dezinfekce se nám podařilo oslabit patogen způsobující jinak závažnou letní chorobu a napadený trávník se mohl díky své dobré regenerační schopnosti postupně uzdravit.

Jaký je rozdíl mezi rozmetadlem a sečkou?

Společné mají rozmetadla a sečky jen účel a tím je distribuce granulových komponentů, v našem případě hnojiv na trávníkovou plochu. Obecně platí, že rozmetadla jsou určena na velké plochy pravidelných tvarů. Šíře rozmetací stopy je závislá na rychlosti chůze obsluhy, neboť rozmetací talíř, na který granulát padá a to předem nastavenou velikostí dávkovacího otvoru, odhazuje před sebe a do stran takovou odstředivou silou, jakou je talíř roztáčen pohybem kol. Rozmetadla nepatří na malé trávníkové plochy, zejména jsou-li členitá. Rozmetadlem se neubráníte nechtěnému úletu do okolí trávníku a za nešťastné považuji i používání deflektorů. Tím si násobíte dávku aplikovaného komponentu u jeho hrany. Navíc základní rozmetadla mají k přesnému rozhozu hodně daleko, na levou stranu rozhazují granulát v jiné šíři než na pravou a navíc i v různých dávkách. Proto se u základních rozmetadel vyplatí doporučené dávky hnojiv ponížit, aby nedošlo k poškození rostlin z důvodu nebezpečí předávkování. Na funkci rozmetadla nemá až tak vliv velikost granulátu, jako   rychlost chůze obsluhy. Více k profesionálním přesným rozmetadlům najdete na www.spyker.cz
Profesionální „Sečka“ neboli aplikátor granulových hnojiv, travních směsí a písku je na rozdíl od rozmetadla velmi přesná. Nevýhodou je jen podstatně delší čas, který musíme aplikaci oproti rozmetadlům věnovat. Šířka rozhozu je závislá na šíři dávkovače, kterým se granulát rotačním pohybem rotoru míchá v otáčkách závislých na otáčkách kol, tedy rychlostí chůze.  Tímto mícháním se granulát pravidelně uvolňuje nastavenými štěrbinami v dávkovači na trávníkovou plochu. Velikost dávky se u sečky neboli aplikátoru hnojiva a písku určuje především velikostí štěrbin dávkovače.  Na funkci sečky má tedy vliv velikosti granulátu. Rychlost pohybu obsluhy sečky hodnotu dávkování upravuje jen málo.

Jaké parametry by tedy mělo mít rozmetadlo?

Velký důraz dáváme na přesnost rozhozu a tím i technice rozhozu samozřejmě spojené s orientací obsluhy na trávníkové ploše. Použití základních hobby rozmetadel je pro údržbu trávníkových ploch velmi rizikové a dle mého názoru pro tento účel nejsou vhodná. Klasické rozmetadlo nemá střed rozmetací stopy v ose pohybu obsluhy, ale většinou na pravé straně a vzdálenost této osy se mění v závislosti na rychlosti pohybu. Existuje ale zařízení, kterým si jednoduše tuto osu nastavíte tak, aby vzdálenost rozhozu byla od obsluhy rozmetadla na levé i pravé straně stejná. Dále bych doporučil, aby regulovatelný otvor v zásobníku, ze kterého se granulát uvolňuje na rozmetací talíř, byl jen jeden a velký pozor na materiál ozubených kol přenášejících rotační pohyb od kol rozmetadla k rozmetacímu talíři. Tato ozubená kola bývají u některých typů rozmetadel vyrobena z plastu a tím se výrazně snižuje jejich bezporuchový provoz. Ideální typ rozmetadla pro údržbu trávníku splňující všechny výše uvedené parametry najdete na www.spyker.cz .

Mám již zakoupenou sečku, je pro hnojení trávníku vhodná?

Jestliže se jedná jen o hobby sečku a to zakoupenou kdekoli, tak rozhodně vhodná není. Sečka neboli aplikátor granulovaných hnojiv, travních směsí a písku musí splňovat následující kritéria:

 • Schopnost aplikace neměnného množství předem nastaveného během provozu. To znamená, že se nesmí samovolně měnit dávka ať do plusových, nebo mínusových hodnot od původního nastavení. To může být způsobeno změnou velikosti štěrbin tlakem hnojiva na dávkovač, typem rotoru, nebo chybnou konstrukcí systému nastavení velikosti štěrbin.
 • Musí být schopna kalibrace, která i po několikerém opakování bude jen s velmi malou odchylkou.
 • Nesmí granulované hnojivo otáčení rotoru drtit. Tím vznikají menší částice aplikovaného materiálu, a tak je bez vědomí obsluhy uvolňována mnohem větší dávka.
 • Kola sečky by neměla být malá a pokud je to možné, upřednostňuji široká a pneumatická se vzorkem. Velká kola oceníte už při mírných nerovnostech trávníku a kola široká zabraňují prokluzu a tím poškozením při rozjezdu sečky zejména když není trávník ideálně suchý.
 • Sečka by měla být nosnost odpovídající velikosti zásobníku. Zde bych zejména upozornil na nevhodné, navíc snadno korodující materiály, ze kterých bývá vyrobena osa kol.

Je to jako se vším… Je dobré se před nákupem tak důležitého a často používaného výrobku jakým je sečka poradit s odborníkem a hlavně praktikem, aby nedošlo k tomu, že i jinak poměrně cenově nákladné zařízení bude ideální jen pro solení chodníku v zimním období. Pokud je to možné, nechte si sečku předvést a zaměřte se především na tyto parametry:

 • Rotor sečky při otáčení nesmí granulát drtit, ale míchat. Dle našich zkušeností je to možné pouze s rotorem, který se skládá z osy kol a z pěti rovnoběžných tyčí od rotoru stejně vzálených.
 • Uzavírač dávkovače musí pevně držet a mezi ním a dávkovačem nesmí být žádná vůle a to ani při užití síly.
 • Kola sečky by neměla být malá.
 • Informujte se u prodejce na možnost kalibrace, nechte si ji aspoň ilustračně předvést.

nas-tip.jpgVíce o vhodných produktech vyrobených přímo na trávníky najdete na e shopu v sekci Sečky travních směsí a aplikátory hnojiv

Co je schopnost kalibrace sečky a jak se provádí?

Kalibrace je schopnost nastavení aplikátoru tak, aby dávkoval materiálu tolik, kolik je naše představa. V našich celoročních plánech najdete různé gramáže hnojiv v závislosti na typech a ročním období. Abychom našim klientům usnadnili nastavení u nás zakoupené sečky, sdělujeme hodnoty nastavení číselníků v souladu s hodnotami uvedenými v celoročních plánech. Považuji totiž nesmyslný a zároveň nesolidní přístup sdělit zákazníkovi požadovanou aplikační hodnotu a neuvést způsob, jak ji získá.
Jedno nešťastné, ale bohužel často používané řešení nastavení je vyznačení jednoho, nebo více metrů čtverečných na zemi a pro projetí sečkou na zem napadaný materiál vážit. Tato metoda je absolutně nepřesná a vede ke značně zkresleným výsledkům. 
Kalibrace se provádí na deseti metrech čtverečných, tzn. že 10 vydělíme šířku dávkovače v metrech a získaný výsledek jsou metry běžné, jejichž obsah je rovem právě 10 metrů čtverečných. Námi prodávaná sečka Gandy 60 má šířku dávkovače 61 cm. 10/0,6=16,7 běžných metrů. Tuto vzdálenost na pevné ploše si viditelně označte – jako start a cíl. Sečka Profi Drop Spreader s nerezovým adaptérem a výztuhou má aplikační šíři dávkovače 55 cm, tzn. že mezi startem a cílem bude vzdálenost 18,2 metrů = 10m2 naaplikové plochy. Pod sečku umístěte kalibrační pánvičku (uzavřený žlábek, podtácek) o velikosti mírně přesahující délku dávkovače. Tuto pánvičku upevněte za osu kol, nebo za zásobník tak, aby i při naklonění sečky směřovala kolmo dolů, tzn. aby dno pánvičky bylo v rovnoběžné přímce se zemí. Do zásobníku sečky vložte kalibrovaný materiál a chůzí o stejné rychlosti, jakou se budete pohybovat na trávníku (cca. 3-4 km/hod) projeďte po vyznačené ploše. Při projíždění „startem“ nezapomeňte otevřít dávkovač, po dojetí do cíle ho vypněte. Napadaný materiál do kalibrační pánvičky zvažte na např. kuchyňské váze a vydělte 10. Tak získáte hodnotu dávkování na 1m1. Tento test vždy zopakujte pro vyloučení nepřesností. Sečka vhodná pro aplikace granulovaných materiálů a travních směsí na trávníku bude pracovat s maximální odchylkou cca. 2-3 g/m2 za předpokladu ideálních podmínek.

Jaké sečky a aplikátory hnojiv tedy doporučíte?

S kalibrační odchylkou 2-3 g/m2 v ideálních podmínkách pracuje námi prodávaná (a upravená) sečka a aplikátor granulovaných hnojiv Profi Drop Spreader a to díky speciální úpravě ve formě nerezového rotoru a výztuhy uzavírače dávkovače. Bez této úpravy se řadí mezi obyčejné hobby sečky, se kterými aplikace minerální výživy a to především rychlerozpustné rozhodně nemohu doporučit. Tento typ je vhodný k údržbě trávníkových ploch o výměře do 400m2  … Více k sečce Profi Drop Spreader
Za absolutně nejlepší a nejkomfortnější, zejména díky širokým pneumatickým kolům, považuji sečku a aplikátor granulovaných materiálů Gandy 60, nebo Gandy 90, které jsou díky své konstrukci a perfektnímu dílenskému zpracování naprosto přesné a pracují s minimální odchylkou většinou způsobenou jinými vlivy, např. změnou rychlosti chůze. Gandy 60 má šířku dávkovače 60 cm a je vhodná i do jinak stísněných míst, nebo na členité trávníkové plochy. Práce s Gandy 90 je díky širšímu dávkovači o velikosti 91 cm oproti její kratší verzi rychlejší, hodí se především na velké trávníkové plochy pravidelných tvarů.
Více k sečce Gandy 60 a k sečce Gandy 90

Na pravidelné hnojení si objednávám profesionální firmu, jak zjistím, že používají profesionální techniku?

Bylo a stále je naším standardem před klientem provést kalibraci čehokoli, co trávník potřebuje a to ať se jedná o trávníková hnojiva všech druhů, travní směs, nebo i písek. Jednak by měl realizátor nad balením příslušného komponentu svému klientovi sdělit o jaký produkt se jedná a především proč zrovna tento produkt hodlá na váš trávník aplikovat. Dále by se měl rozhovořit i o dávce a tuto dávku před klientem formou kalibrace nastavit. Jen tak se totiž jako klient dozvíte, jaký produkt byl v rámci založení trávníku, nebo jeho údržby použit a v jaké dávce. Jestliže profesionální realizátor před vámi kalibraci odmítne provést, nebo jeho aplikační technika vykazuje znečištění kol z předchozí realizace, nedoporučuji, aby dotyčný do nápravy údržbu provedl. Za tuto údržbu bude chtít samozřejmě dostat zaplaceno a vy máte plné právo znát jaký komponent aplikuje a proč, v jaké dávce a samozřejmě bez nebezpečí přenosu infekčního onemocnění na váš trávník ze zahrady, kde byl před vámi. Ve finále byste totiž opět museli za toto opomenutí realizátora při léčbě choroby opět zaplatit. V rámci poradenství, nebo i školení, které pořádáme a to jak pro profesionální realizátory, nebo pro  správce  trávníků zjišťujeme, že je stále mnoho profesionálů, kteří setí trávních směsí a hnojení provádějí nejen s neodpovídající technikou, ale i ručně. V čem spočívá jejich profesionalita a odbornost, je pro mě záhadou.

Je možné provádět aplikace foliární minerální výživy zádovým postřikovačem?

Nejprve trochu osvěty. Všechny látky nevyjímaje pesticidů (do který patří selektivní herbicidy i fungicidy) by se měly na listy trávníků co nejvíce pravidelně distribuovat jemným postřikem o dávce 4 litry na 100 metrů čtverečných. Do tohoto množství vody pak patří příslušná dávka hnojiva, selektivních herbicidů, fungicidů atd. Čtyři litry na 100m2 je totiž množství vody, která se formou kapek udrží na suchých listech trávníkových rostlin a ty mají možnost nanesené systémové látky do svých cévních svazků absorbovat. Menším poměrem než 4 litry na 100m2 riskujete nerovnoměrnost dávky formou nedokonalého postřiku, větší dávkou se vystavujete nebezpečí odkapu roztoku z listů na zem, kde účinné látky rostlině nepomůžou a navíc dochází ke zbytečné kontaminaci půdy. Při foliární aplikaci jsou tedy důležité dva faktory. První je rovnoměrné dávkování, tzn. aby byla celá trávníková plocha orošena stejnou dávkou „od kraje ke kraji“ a dále aby tato dávka byla co nejblíže hodnotě 4 litry na 100m2. Našim klientům, především po zakoupení celoročních plánů hnojení s foliární výživou, nebo zájemcům o pesticidní postřiky svépomocí,  prozrazujeme techniku práce s ručním, nebo zádovým postřikovačem. Díky této technice a při maximální opatrnosti a pečlivosti dokážou naši klienti pak tyto foliární prostředky úspěšně aplikovat.
Nejhorší možný způsob práce s pesticidy a foliární výživou běžně vidíte kolem sebe v praxi. Na trávníkové ploše se pohybuje jeden, nebo i více pracovníků zmateně všemi směry. A ti za chůze mávají postřikovací trubicí s tryskou z leva do prava…

Jaký postřikovač považujete za nejlepší?

Jestliže máte v oblibě rychlou a přitom perfektně provedenou práci ve formě postřiku trávníku čímkoli sloužícím k jeho údržbě, doporučil bych nainvestovat do čtyřkolového mechanického postřikovače Acuspray s 25 litrovou nádrží a možností jednoduché montáže deflektoru zabraňujícím nechtěnému úletu kapaliny. Acuspray se vyrábí s i možností míchání směsi (s označením PRO), kde se postřik spouští pomocí páky umístěné na madle. S tímto postřikovačem se vám zkrátí doba aplikace až o 80% a zvýší přesnost a rovnoměrnost postřiku oproti zádové variantě. S postřikovačem Acuspray díky jeho přesnosti budete znát i výměru trávníku a to jednoduchým výpočtem na základě spotřebované jíchy (vody s ošetřující látkou). Navíc si můžete dovolit tzv. mix, kterým jedním postřikem nanesete minerální výživu, selektivní herbicid a fungicid (hnojení, odplevelení a léčbu infekčních chorob). Časová úspora oproti klasickému způsobu je obrovská, kvalita práce perfektní.

Celoroční plány hnojení jsou jen do konce roku?

Ne, jsou na celý kalendářní rok, např. od června do června roku následujícího. Před další objednávkou uvedete případné nespotřebované zbytky hnojiv atd. a tyto zbytky budou od zásilky k novému plánu odečteny.

Který celoroční plán doporučíte a co je jeho součástí?

V současné době svým klientům nabízíme celkem 14 celoročních plánů, z toho 9 plánů složených s rychlerozpustných a dlouhodobých hnojiv a jejich kombinací, 3 celoroční plány kombinované tekuté organické foliární výživy a granulovaných hnojiv. Novinkou jsou dva celoroční plány vycházející z potřeb příjmu živin rostlin trávníků v závislosti na teplotě a růstovém potenciálu. Tyto dva sofistikované plány považuji i vzhledem k úsporám hnojiva o 40-50% za trend, kterým se budeme chtít ubírat. Každý ze všech 14 celoročních plánů hnojení je podrobně popsán včetně uvedení:
•    Vzhledu, časové náročnosti, nutnosti přesného rozhozu nebo postřiku, upozornění na rizikové obalované granule z důvodu pozření dětmi a doporučení vhodnosti. 
•    množství živin dodané rostlinám za celý rok v gramech na 1m2 
•    možností použití křídových vápenců a fungicidy vhodné na preventivní jarní a podzimní postřiky
Na základě těchto informací si již můžete vybrat vámi vyhovující typ celoročního plánu, nebo využijte telefonického poradenství 777 606065, kde Vám s výběrem rádi pomůžeme a zašleme celkovou cenovou nabídku včetně transportních nákladů. Po jejím odsouhlasení zásilku odesíláme a v ní kromě všech objednaných komponentů (hnojiv, křídových vápenců, fungicidů) najdete i podrobnou tabulku Celoročního plánu, podrobný měsíční postup práce a dávkování včetně všech doporučení k preventivním fungicidním dávkám. 
Dále vyvíjíme úsilí, aby všichni naši zákazníci vlastnící celoroční plán trávník udržovali v souladu s našimi doporučeními a to formou bezplatného poradenství, aby měli ze své finanční investice a vložené důvěry k nám co největší užitek ve formě krásného a zdravého trávníku.

Je možné zakoupit celoroční plán bez hnojiv?

Celoroční plány s podrobným postupem práce včetně dávkování pesticidů samostatně neprodáváme. Přikládáme je zdarma jako poděkování k nákupu hnojiv na celý rok.I hnojení trávníku může být přesné, úsporné, ekologické a přitom jednoduché

Všechny dosud uvedené celoroční plány hnojení trávníku ať už jen z granulovaných hnojiv, nebo jejich kombinacemi s foliární výživou organickým dusíkem jsou sestavené tak, aby trávník dostal dostatek nebo i mírný přebytek minerální výživy. Mírným přebytkem hnojiva především dusíku a draslíku je myšlena ta míra, kdy rostliny trávníku dostanou sice bezpečnou dávku prvků, ale za určitých okolností spotřebují méně, než se rostlinám dodalo. Tento způsob má svá pozitiva i negativa.

pozitiva negativa 
dostatek důležitých minerálních prvků N,P,K, MgO vyšší cena za vyšší dávku hnojiva 
častější odsekávání listů – ochrana před chorobami vyšší náklady na seč - PHM, čas 
výborný vizuální vzhled (barva, kolmý růst listů) při nerovnoměrné aplikaci hrozí nebezpečí poškození trávníkových rostlin
vyšší dávka dodaných živin zabrání jejich poklesu pod bezpečnou úroveň např. vydatnými srážkami

Všechny námi dosud vydané plány spolehlivě fungují, i tak se ale snažíme provádět dílčí úpravy zejména díky změnám teplot oproti jiným rokům, zejména pak v porovnání s loňskou a předloňskou sezónou. Trávník totiž dokud není nečinný nebo odumřelý, stále přijímá živiny. A ty přijímá i za nízkých plusových teplot, cca. od 4 C – by je měl dostat. Naopak aplikovat hnojiva za mrazů postrádá jakýkoli pozitivní efekt. Tak jakým způsobem a hlavně v jaké dávce můžeme dodat potřebné množství živin například v prosinci? 
Za ideální řešení při distribuci živin je dodání rostlinám jen tolik výživy, kolik za určitý časový úsek spotřebují a to bez ztráty rezervy bezpečného množství živin v půdě. V našem případě by trávník mohl být zásoben živinami:

 • 100% z hnojiva (půda neobsahuje víc živin, než je tzv. bezpečné množství)
 • Z kombinace hnojiva a půdy (v půdě je mírný nadbytek živin, hnojivo se dodá pro jejich doplnění)
 • Z půdy (v půdě je dostatek živin)

Jak je již výše uvedeno, tato řešení fungují tak, že je trávník zásoben dostatečným množstvím živin s jistotou zachování jejich bezpečného množství v půdě formou rezervy. Tato rezerva je tzv. minimální úroveň udržitelné výživy. Tyto hodnoty jsou uvedeny pod jednotkou ppm (což jsou miligramy jednotlivých prvků na 1 kg zeminy) 
Celý tento poměrně sofistikovaný systém má několik variant od přesnějších a tím i zároveň uživatelsky komplikovanějších až po metody jednodušší a tím i praktičtější. My v našich nových celoročních plánech zohledníme samozřejmě způsob jednoduchý, přesto bych se pro vaši informaci rád zmínil i o systémech přesnějších, ale složitějších a tím i uživatelsky náročnějších. 
Je samozřejmé, že přesnější metoda musí začínat půdní zkouškou - s použitím metody extrakčního roztoku Mehlich 3 ke zhotovení půdního testu pro trávník se zaměřením na prvky K,P,Ca, Mg, S popřípadě i Fe a Mn. (Dusík N je rovněž testován v půdě, ale jeho doporučené množství závisí na předpokládaných požadavcích rostlin. Proto množství dusíku v půdě není směrodatným ukazatelem toho, kolik by se ho mělo aplikovat formou hnojiva. Obecně platí, že ze všech živin v půdě jsou pro testování nejdůležitější hodnoty prvků P a K a samozřejmě hodnota pH.) 
Dále tento postup pokračuje odhadem z růstu trávníku a to vážením sušiny odstřižků trávy (sušina je odpaření vody z listů) po sečích za určité období, neboť rostliny trávníku nemohou růst více, než je přísun dusíku. A z této váhy, nebo objemu posekané hmoty (formou přepočtu) je možné získat procentuální podíl všech testovaných prvků. Pro informaci je obsah živin v sušině s ohledem na elementární obsah listů ve zdravém trávníku v přibližném procentuálním množství:

Prvek  % v suchých listech
N 4
K 2
P 0,5
Ca 0,5
Mg 0,2
S 0,1
Fe 0,01
Mn 0,005

Tímto testem a z tzv. růstového potenciálu můžeme se znalostí středu optimálního teplotního rozsahu pomocí matematického vzorce a převodu vypočítat žádaný odhad spotřeby dusíku v gramech na m2 (stejné množství jednotlivých prvků odstraněných z trávníku sečí).

Za metodu rozhodně jednodušší, ale praktickou považuji použití teploty k předpovědi růstu trávníkových rostlin (formou růstového potenciálu) a tím k odhadu využití dusíku v trávníku. Nejprve krátké vysvětlení. 
Růstový potenciál je založen na optimálních teplotách pro fotosyntézu v chladném i teplém období a je vyjádřen hodnotou mezi 0 a 1. Po určení maximálního množství dusíku, které můžeme bezpečně aplikovat za různá období (den, týden nebo měsíc) vynásobíme tuto hodnotu růstovým potenciálem. Tím získáme předpokládané množství dusíku, které trávník během tohoto různého období využije. Snížením hodnoty růstového potenciálu klesá i předpokládaná spotřeba dusíku. Přizpůsobení se potřebám rostlin v aplikacích dusíku v závislosti na schopnosti fotosyntézy je pro rostliny trávníku prospěšné zejména z důvodů zachování rezervy ve formě sacharidů v kořenovém systému rostlin. Všeobecně platí, že v době omezeného růstu listů trávníku z důvodů nízkých, nebo naopak vysokých teplot je nutné omezit i dávkování dusíkem. Není neužitečné mírně podcenit odhad množství dusíku, které může trávník spotřebovat, vždy můžeme hnojivo přidat, ale pokud jsme již dali hnojiva příliš, nemůžeme ho vzít zpět. A jestliže rostliny trávníku díky velmi nízkým teplotám (cca. 3C a méně) již přestávají růst, není žádný důvod dodávat jim dusík. 
Růstový potenciál není tedy nic pevně daného, nemůže se tedy stát realitou růstu trávníku. Je to ale jednoduchá metoda, která vede jen k odhadu skutečnosti růstu a ten se dá použít jako pomoc při údržbě trávníků v oblasti dodávek hnojiv. Růstový potenciál je jednoduše index toho, jak může trávník růst a my můžeme tento index použít několika způsoby s ohledem na délku sledovaného období. Krátkodobé plány se mohou opírat o předpovědi počasí a tím získanou hodnotu růstového potenciálu vypočítáme na základě skutečnosti (v případě že skutečnost bude stejná jako předpověď). Dlouhodobé plány se tvoří na základě odhadu a to sledováním průměrných měsíčních, týdenních, nebo i denních teplot. Je vždy lepší naplánovat činnost mechanické údržby trávníku v době vysokého indexu růstového potenciálu, doba nutná na regeneraci trávníku bude menší a tím bude kratší přerušení schopnosti plné zátěže trávníku.

Tuto jednodušší metodu jsme použili k vytvoření nových celoročních plánů hnojení pod názvy:

Zásadní je údaj k výpočtu jednotlivých dávek je teplota.  V případě námi dodávaných celoročních plánů hnojení v závislosti na teplotě a růstu se jedná o průměrnou měsíční teplotu (měřeno za dne) za poslední rok. Vycházíme z údajů zveřejněných na stránkách ČHMÚ, kde najdeme výsledky měření klimatologických stanic v České republice. Jestliže se umístění Vašeho trávníku neslučuje s polohou této stanice, budou pro porovnání teplot vybrány údaje ze stanice nejbližší vzdáleností i nadmořskou výškou. Jestliže vlastníte hodnoty průměrných měsíčních teplot pro Váš region, můžete vyplnit následující tabulku a podle těchto hodnot bude celoroční plán hnojení vypracován. 

Rozdíl těchto celoročních plánů od dosud používaných Základních celoročních plánů hnojení trávníku (granulovanými hnojivy) a Celoročních plánů hnojení pro pokročilé (kombinace granulovaných a tekutých hnojiv) je zásadní:

 • Úspora hnojiv (trávníku se dodává jen tolik živin, kolik spotřebuje)
 • Ochrana životního prostředí (tím, že trávník dodané živiny spotřebuje, nedochází ke kontaminaci podzemních vod)
 • Jednotlivé určení dávek bude stanoveno v závislosti na průměrné teplotě v lokalitě určeného trávníku. Tzn. že v oblasti jižní Moravy budou dávky hnojiv vyšší, než např. na Vysočině, nebo v podhůří Krkonoš
 • V granulované formě se používá jen jeden typ hnojiva na kalendářní celý rok a potřeby rostlin se uspokojují různou výškou dávkyCeloroční plány s dávkováním v závislosti na teplotě a růstovém potenciálu

Moderní způsob údržby trávníků z hlediska dodávek minerální výživy omezuje nadbytečné dávky hnojiva tím, že trávníku bude po určité období dodáno jen tolik živin, kolik rostliny trávníku v daném období spotřebují. Abychom mohli určit tuto dávku, musíme znát průměrnou teplotu v tomto aplikačním, většinou měsíčním období. Vycházíme tedy z průměrné teploty vzduchu v oblasti umístění trávníku, která byla v tomto samém čase a období v předchozím roce. Čím přesnější bude odhad budoucích teplot vzduchu, tím přesněji bude určena dávka hnojiva. Při určování především měsíčních teplot vycházíme z údajů Českého hydrometeorologického ústavu, který díky informacím z 38 profesionálních meteorologických stanic nabízí i historické údaje v poměrně plošném pokrytí. Budeme se tedy snažit umístění vašeho trávníku přiřadit k nejbližší stanici poskytující údaje o průměrných teplotách, a to i s ohledem na nadmořskou výšku. Uvedení nadmořské výšky lokality výskytu vašeho trávníku nám pomůže potřebné údaje zpřesnit. V případě, že znáte průměrné měsíční teploty, prosím, uveďte je, vypracujeme vám celoroční plán hnojení přímo „na míru“. Průměrné teploty vzduchu jsou mírně podhodnocené, neboť určují průměrnou denní teplotu, tedy teplotu i v nočních hodinách – v době, kdy trávník téměř neroste – viz. ilustrační video.
Oba typy celoročních plánů s dávkováním v závislosti na teplotě a růstu jsou určené správcům trávníků všech typů – od golfových, baseballových a fotbalových hřišť až po trávníky zahrad rodinných domů.

V minulých letech jsme se přesvědčili, že dávky hnojiva MLD EXCELLENT PLUS (složení 24-03-12+2MgO+6S+1,4CaO)  v jednotlivých měsících jsou programem spočítané ve správných hodnotách tzn. kopírují výživové potřeby rostlin, je ale nutné tyto hodnoty přesně dodržet. Proto jsme se rozhodli, že celoroční plán hnojení granulovanými hnojivy v závislosti na teplotě a růstu bude vypracovány pouze pro:

 • větší trávníkové plochy např. fotbalových, baseballových a golfových hřišť, nebo i trávníků zahrad, kde jsou správci trávníkových ploch díky odpovídající technice a zároveň zkušenostem schopni ovlivnit rozhoz granulovaného hnojiva MLD EXCELLENT PLUS v rovnoměrných dávkách už od 3 g/m2. Součástí tabulky Celoročních plánů v závislosti na teplotě a růstovém potenciálu jsou ke každému měsíci uvedeny pouze hodnoty nastavení číselníků rozmetadel SPYKER typ SPY80-1P80, SPY80-1S80, P30-17520 a S60-12020. Všechny typy u nás prodávaných rozmetadel Spyker jsou vybaveny systémem přesného rozhozu AcuuWay
 • zahrady rodinných domů, trávníky průmyslových objektů kde je údržba hnojením řešena u nás zakoupeným aplikátorem hnojiva Gandy 60 a Spyker P70, neboť součásti tabulky celoročního plánu je rovněž místo dávek hnojiva MLD EXCELLENT PLUS uvedeno každoměsíční nastavení číselníku Gandy 60 nebo číselníku aplikátoru Spyker P70.

1. Celoroční plán hnojení granulovanými hnojivy v závislosti na teplotě a růstu:

nas-tip.jpgFinanční kalkulace hnojiv celoročního plánu a informace pro správce trávníků fotbalových, baseballových a golfových hřišť včetně správců trávníků zahrad velkých výměr

 • Plán je určený pouze pro trávníky udržované u nás zakoupeným aplikátorem hnojiva Gandy 60 , nebo Spyker P70 a pro správce fotbalových, baseballových a golfových hřišť disponujících rozmetadly SPYKER typy SPY80-1P80, SPY80-1S80, P30-17520 a S60-12020
 • Moderní a ekologická metoda sestavená podle posledních poznatků minerální výživy pro trávníky
 • Pouze jeden typ speciálního granulovaného hnojiva MLD EXCELLENT PLUS složení 24-03-12+2MgO+6S+1,4CaO na celoroční aplikaci
 • Složení hnojiva přesně dle výživových požadavků trávníkových rostlin
 • Úspora hnojiva 30-40%, tím i finančních nákladů
 • Živiny dodané hnojivem rostlina použije, nedochází k tzv. odplavení přebytku hnojiva do spodních vrstev
 • Hnojivo obsahuje kromě základních prvků i mikroprvky MgO, S, Ca
 • Nedochází ke kontaminaci spodních vod přebytečným hnojivem
 • Každý plán je originál, dávky určuje průměrná teplota a křivka růstu rostlin (růstový potenciál)
 • Při vyšších zimních průměrných teplotách i 12 aplikací v roce
 • Majitelé u nás zakoupených přesných aplikátorů Gandy 60 a Spyker P70 a rozmetadel SPYKER typy SPY80-1P80, SPY80-1S80, P30-17520 a S60-12020 obdrží v plánu místo dávkování přesně stanovené nastavení číselníku na jednotlivé aplikace.

Celoroční plán hnojení granulovanými hnojivy vychází až z 12 měsíčních ročních dávek granulovaným hnojivem speciálního složení. Protože jsou dávky přesně určené pro potřebu trávníkových rostlin za měsíční období, je nutná i jejich co nejpřesnější aplikace ve formě dávky a rovnoměrnosti rozhozu. Správcům velkých travnatých ploch fotbalových, baseballových a golfových hřišť , nebo trávníků zahrad doporučím hnojivo MLD EXCELLENT PLUS aplikovat přesnými rozmetadly Spyker, kde doplňujeme tabulku celoročních plánů i o hodnotu nastavení číselníku rozmetadla. Tím bude obsluha rozmetadla schopna dodržet každoměsíční přesnou aplikační dávku. V případě zakoupení , nebo u nás již zakoupené přesné sečky a aplikátoru hnojiva  Gandy 60 a Spyker P70 najdete rovněž v tabulce plánu u jednotlivých měsíců číslo číselníku, kde po jeho nastavení bude sečka a aplikátor hnojiva Gandy 60  a Spyker P70 aplikovat určenou měsíční dávku. 

Finanční kalkulace hnojiv:

pro porovnání s dosavadním, nebo poptávaným způsobem hnojení – hodnoty vycházející při náhodně uvedených měsíčních denních průměrných teplotách v minulém roce. 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Průměrná denní teplota

3,2 7,3 7,4 14,8 16,1 22,2 25,0 25,8 20,0 13,1 6,7 4,1

Celoroční plán hnojení je ve dvou variantách:

Trávníková výměra
v metrech čtverečných
Cena hnojiva
na celý rok Kč 
 + a) cena křídového vápence 
dvě dávky Kč
+ b) cena křídového vápence mikro dvě dávky Kč
200 1.061 584 670
400 2.121 1.168 1.341
600 3.182 1.752 2.011
800 4.242 2.336 2.682
1.000 5.303 2.920 3.352
1.200 6.363 3.504 4.022
1.400 7.424 4.088 4.693
1.600 8.484 4.672 5.363
1.800 9.545 5.256 6.033
2.000 10.605 5.840 6.704
3.000 15.908 8.760 10.056

Uvedené ceny kopírují přesnou roční spotřebu a jsou v Kč bez DPH:

Transport hnojiv je závislý na hmotnosti a vzdálenosti a je součástí cenové nabídky.

Kalibrační křivky jsou zhotoveny pro typy:

 • Gandy 60, cena 19.157Kč bez DPH, velmi přesná sečka, aplikátor granulovaných hnojiv a suchého písku, aplikační záběr 61 cm
 • SPYKER typy SPY80-1P80, SPY80-1S80, P30-17520, S60-12020, profesionální rozmetadla se systémem přesného rozhozu
 • Spyker P70, cena 24.900Kč bez DPH, velmi přesná sečka, aplikátor granulovaných hnojiv a polosuchého a suchého písku, aplikační záběr 91 cm

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení v závislosti na teplotě a růstu číslo 1. 
zelený.jpg   Gandy 60, aplikátor granulovaných hnojiv, travních směsí a písku
zelený.jpg   Spyker, rozmetadla se systémem přesného rozhozu

2. Celoroční plán hnojení tekutými hnojivy na listy trávníku v závislosti na teplotě a růstu:

 • Plán je určený všem správcům trávníků, kteří místo rozhozu klasických granulí volí raději hnojení tekutým hnojivem na list kvalitním postřikovačem nejlépe přesným postřikovačem Acuspray, nebo Acuspray PRO
 • Moderní a ekologická metoda s velmi rychlým efektem a dlouhou výdrží sestavená podle posledních poznatků minerální výživy pro trávníky.
 • Pouze jeden typ speciálního hnojiva MLD EXCELLENT LIST na pravidelné měsíční aplikace na listy rostlin trávníku a to po celé jeho vegetační období.
 • Složení hnojiva přesně dle výživových požadavků trávníkových rostlin.
 • Úspora použitého tekutého hnojiva 40-60%.
 • V případě použití přesného postřikovače Acuspray, nebo Acuspray PRO jsou aplikace bezpečné, přesné a velmi rychlé.
 • Možné mixy s jinými tekutými látkami – v jedné aplikaci můžete provést i několik operací v údržbě trávníku (odplevelení, léčby chorob atd.)
 • Všechny živiny dodané tekutým hnojivem na list rostlina v daném období použije, nedochází tedy ke zbytečnému předávkování, nebo naopak k nedostatku živin.
 • Hnojivo obsahuje kromě základních prvků i hořčík.
 • Nedochází ke kontaminaci spodních vod přebytečným hnojivem.
 • V případě regenerační potřeby trávníku v jarních měsících je možné dodat jednorázovou dávku v maximálním bezpečném množství navíc.
 • Možnost kombinace (formou náhrady) s granulovaným hnojivem v chladnějších zimních měsících, nebo v případě výraznějšího poškození listových částí rostlin. Zde je ideální kombinace je s plánem hnojení v závislosti na teplotě a růstu rostlin formou granulovaného hnojiva MLD EXCELLENT PLUS.
 • Každý plán je originál, jednotlivé měsíční dávkování určuje průměrná měsíční teplota v lokalitě umístění a křivka růstu rostlin (růstový potenciál).
 • Při vyšších zimních měsíčních průměrných teplotách až 12 ročních aplikací.
 • Součástí plánu je podrobné měsíční dávkování tekutých hnojiv a preventivních dávek fungicidů a to s ohledem na nahlášenou velikost postřikovače.
 • Po nákupu komponentů celoročního plánu na vyžádání poskytneme telefonickou konzultaci k technice aplikace postřikovačem, kterou zároveň doporučujeme z důvodu rovnoměrnosti aplikací.

Celoroční plán hnojení tekutým hnojivem MLD EXCELLENT LIST v souladu s programem v závislosti na teplotě a růstu udává až 12 aplikací, tzn. v celém aktivním vegetačním období trávníku. Aby tyto dávky byly v souladu s plánem, je nutné docílit co nejpřesnějšího rozmístění uvedené dávky tekutého hnojiva na celou trávníkovou plochu. Pro přesnou aplikaci tekutého hnojiva je ideálním řešením čtyřkolový mechanický postřikovač Acuspray, nebo Acuspray PRO s třemi tryskami, který nejen hnojivo, ale všechny další tekuté komponenty potřebné k údržbě trávníku aplikuje v poměru 4 litry na 100m2 a to velmi rychle, přesně a bez fyzické námahy obsluhy. Aplikace tekuté minerální výživy přijaté rostlinou listem v dávkách požadovaných rostlinou v daném období považuji za hnojení budoucnosti, jedná se o velmi rychlou, efektivní a ekologickou aplikaci po které se trávník nezavlažuje. Navíc k dávce tekutého hnojiva a za určitých podmínek je možné přidat i selektivní herbicidy (odstranění plevelů v trávníku), nebo fungicidy (léčba infekčního onemocnění trávníku).

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení v závislosti na teplotě a růstu číslo 2.
Celoroční plán je v testovacím režimu
zelený.jpg   Acuspray, kalibrované profesionální postřikovače
zelený.jpg   Zádový hobby postřikovač
zelený.jpg   Gandy 60, aplikátor granulovaných hnojiv, travních směsí a písku
zelený.jpg   Spyker, rozmetadla se systémem přesného rozhozu
Základní celoroční plány a celoroční plány pro trávníky malých výměr

Při tvorbě základních celoročních plánů, Celoročních úsporných plánů pro plochy malých výměr jsme vycházeli s ohledem na vlastní zkušenosti sloučené s poznatky odborníků zabývajících se výzkumem výživy rostlin trávníků. Jedná se o devět úplných celoročních plánů minerální výživy trávníků (a tři úsporné pro malé výměry) předpokládajících případné jarní napadení trávníku sněžnou světlorůžovou plísňovitosti trav, nebo sněžnou šedobílou plísňovitosti trav a to v obvyklém rozsahu. V případě napadení trávníku Vámi těžce identifikovatelným infekčním onemocněním, nebo budete-li mít potřebu jakýkoli jiný problém s trávníkem zkonzultovat, máte možnost zaslání fotografií problematickým míst na e-mail info@travnik-realizace.cz. Nezapomeňte uvést co nejpřesnější trávníkovou výměru (výměru celého trávníku) a telefonní číslo, v nejbližší možné době se Vám ozveme.  
Všechny plány jsou stavěné s ohledem na potřeby minerální výživy trávníku po celé vegetační období a pro vhodný čas jeho pravidelné  údržby. V případě Vašeho zájmu můžeme vypracovat i osobní speciální plán. Ten může samozřejmě korespondovat Vaše časové možnosti, ale jen do té míry, aby trávník neutrpěl na svém vzhledu, čistotě a zdraví.


1. Kombinace rychlerozpustného hnojiva s dlouhodobým celoročním hnojivem

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 35,80 g/m2
Fosfor (P) 9,50 g/m2
Draslík (K)  29,60 g/m2
Hořčík (MgO) 4,80 g/m2
Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 1 x
Hn. rychlerozpustné 3 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Použití obalovaného, neboli řízeně uvolňovaného hnojiva s 80% obalovanými granulemi močoviny formou Polyon, neboli PCU (granule močovina obalená speciálním polymerem uvolňující močovinu v závislosti na teplotě půdy po dobu až 6-9 měsíců). Toto dlouhodobé celoroční hnojivo v námi doporučené dávce dokáže dostatečně vyživit trávník po celý rok a tím odpadá každoměsíční hnojení (použitím rychlerozpustných hnojiv) , nebo čtvrtletní hnojení (použitím dlouhodobých hnojiv). Tento plán je doplněn o tři aplikace rychlerozpustného hnojiva a to ze tří důvodů. Prvním je okamžitý jarní přísun dostatku živin, zejmína dusíku, rostlinám trávníku po zimním období a druhým důvodem je odsunutí vertikutace na příhodnější dobu (vysušení vegetační vrstvy a zapojení trávníku po zimním období). A třetím důvodem jsou dvě podzimní dávky rychlerozpustného hnojiva a to pro nedostatek v zimním období tolik potřebného draslíku z důvodu prevence infekčních chorob a poškození trávníkových rostlin mrazem.
Celoroční plán je doplněn o jarní a podzimní preventivní postřik fungicidem a uvedení nejvhodnější doby na provedení jarní a podzimní vertikutace. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Tento plán je určen klientům, kteří mají na trávníku nejlépe automatické závlahy s pravidelnými cykly zavlažování a chtějí svůj trávník ve vegetačním letním období od května do září užívat bez hnojení. Plán počítá celkem se čtyřmi dávkami hnojiva, dvě dávky v měsících jarních a dvě na podzim.  V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.


 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 1.


2. Kombinace rychlerozpustného hnojiva s dlouhodobými řízeně uvolňovanými hnojivy

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 28,80 g/m2
Fosfor (P) 2,90 g/m2
Draslík (K)  26,00 g/m2
Hořčík (MgO) 4,20 g/m2
Síra (S) 2,70 g/m2
Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Hn. rychlerozpustné 1 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Tento celoroční plán je vhodný pro trávníkové plochy které jsou pod intenzivní zálivkou automatických závlah s dostatečným zdrojem vody. Tak můžete výběr typu dlouhodobého hnojiva směřovat k hnojivům obalovaným řízeně uvolňovaným (granule močoviny obalená sirnou membránou a ta je potažena polymerem). Tento obal zaručuje pozvolné uvolňování živin (dusíku) po dobu 10 týdnů. Voda, která stéká po granuli, vymývá z prasklin polymerové ochrany močovinu (velikost prasklin závisí na teplotě půdy). Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování. Jarní dávka rychlerozpustného hnojiva  dodá trávníkovým rostlinách dostatek dusíku pro rychlé zapojení po zimním období a oddálí provedení vertikutace z důvodu nutného vysušení vegetační vrstvy po zimním období. Tento celoroční plán rovněž počítá s termíny pro preventivní jarní a podzimní postřiky fungicidy a vhodnou dobu pro jarní a podzimní vertikutaci. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Kombinace rychlerozpustného hnojiva s hnojivem dlouhodobým a to řízeně uvolňovaným je vhodná pro klienty, kteří chtějí pravidelně a rovnoměrně zavlažovaným trávníkům dodat dostatek všech potřebných živin (v námi doporučených dávkách). Zároveň ale nechtějí trávník hnojit každoměsíčně, tak jako tomu je u rychlerozpustných hnojiv. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 2.3. Kombinace rychlerozpustného hnojiva s pomalu působícími hnojivy 

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 28,80 g/m2
Fosfor (P) 2,90 g/m2
Draslík (K)  26,00 g/m2
Hořčík (MgO)

3,00 g/m2

Síra (S)

2,70 g/m2

Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Hn. rychlerozpustné 1 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Jedná se o podobný plán, jako je uveden pod bodem 2. Jediný rozdíl je v použití dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze dusík, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné na trávníky mateřských škol, nebo trávníky zahrad s malými dětmi (nehrozí nechtěné pozření granulí). Pro dobrý přísun živin k rostlinám trávníku je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. Jarní dávka rychlerozpustného hnojiva dodá trávníkovým rostlinách dostatek dusíku pro rychlé zapojení po zimním období a oddálí doporučené provedení vertikutace z důvodu nutného vysušení vegetační vrstvy po zimním období a to před první jarní dávkou dlouhodobého hnojiva. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Uvedený plán hnojení je vhodný pro částečně extenzivně zavlažované trávníky ve čtyřech dávkách ( námi doporučených) hnojení, zejména pak pro trávníkové plochy využívané malými dětmi. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 3.


4. Komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy 

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 21,60 g/m2
Fosfor (P) 2,00 g/m2
Draslík (K)  22,40 g/m2
Hořčík (MgO)

3,60 g/m2

Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Plán je vhodný pro zákazníky, kteří chtějí svůj trávník více užívat, než se o něj starat a to i za cenu občasného horšího vzhledu. Hlavní nevýhodou tohoto celoročního plánu je absence jedné dávky rychlerozpustného hnojiva. Tím se jednotlivý interval působení řízeného hnojiva prodlouží na více jak 10 týdnů, a tak je možné ke konci této doby zaznamenat kvalitativní úbytek způsobený nedostatkem dusíku. Jinak je plán totožný s plánem č. 2, pouze s rozdílem odsunuté jarní vertikutace.
Tento celoroční plán je vhodný pro trávníkové plochy které jsou pod intenzivní zálivkou automatických závlah s dostatečným zdrojem vody. Proto můžete výběr typu dlouhodobého hnojiva směřovat k hnojivům obalovaným řízeně uvolňovaným (granule močoviny obalená sirnou membránou a ta je potažena polymerem). Tento obal zaručuje pozvolné uvolňování živin (dusíku) po dobu 10 týdnů. Voda, která stéká po granuli, vymývá z prasklin polymerové ochrany močovinu (velikost prasklin závisí na teplotě půdy). Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování.
Plán uvítají majitelé intenzivně zavlažovaných trávníků, kteří nemohou, nebo nechtějí trávníku věnovat více času na údržbu formou hnojení a to více jak ve třech dávkách dle ročního období. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.

V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 4.


5. Komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy 

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 21,60 g/m2
Fosfor (P) 2,00 g/m2
Draslík (K)  22,40 g/m2
Hořčík (MgO)

2,40 g/m2

Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Jedná se o podobný plán, jako je uveden pod bodem 4. Jediný rozdíl je v použití dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze N, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné na trávníky mateřských škol, nebo trávníky zahrad s malými dětmi (nehrozí nechtěné pozření granulí). Pro dobrý přísun živin k rostlinám trávníku je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. I v tomto plánu se termíny tří aplikací hnojiva dle ročních období posouvají až na tři měsíce, a tak je možné zaznamenet ke konci jednotlivých cyklů na rostlinách trávníku nedostatek dusíku formou zesvětlení až mírného zežloutnutí. Jako v ostatních plánech jsou i zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Uvedený plán hnojení je vhodný pro částečně extenzivně zavlažované trávníky ve třech dávkách hnojení ( námi doporučených) v závislosti na ročním období, dále pak pro trávníkové plochy využívané malými dětmi. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 5.


6. Komplexní hnojení  výhradně rychlerozpustnými hnojivy

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 53,40 g/m2
Fosfor (P) 14,70 g/m2
Draslík (K)  51,00 g/m2
Hořčík (MgO)

5,70 g/m2

Síra (S)

5,40 g/m2

Počet aplikací
Hn. rychlerozpustné 10 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Vzhled trávníku perfektní a to i za cenu časové investice při hnojení – to je ideální celoroční plán opravdového trávníkáře. Tímto spektrem měnícího se poměru dusíku a draslíku v rychlerozpustných hnojivech rostliny trávníku dostanou v každém okamžiku vše co potřebují a to nejen pro svůj vzhled, ale i pro své zdraví. I cena kterou si tento program žádá patří mezi nejnižší ze všech ostatních základních celoročních plánů. Hnojení rychlerozpustnými hnojivy by mělo být prováděno s maximální pečlivostí a to nejlépe s kalibovatelnou sečkou, nebo kvalitním rozmetadlem. Důležitá je nejen gramáž na metr2, ale i rovnoměrné nanášení, nebo rozhoz. Předávkováním hrozí překyselení buněčného roztoku trávníkových rostlin a tím jejich poškození, nepřiměřeně velkou dávkou i poškození kořenového systému a následné mortalitě. 
Rychlerozpustná hnojiva aplikujte pouze na trávníkových plochách která mají možnost dostatečné zálivky po aplikaci, nebo je nutné hnojit těsně před deštěm a v jeho průběhu. I nedostatečná zálivka je nebezpečná, vede k uvolnění amoniaku z granulí dusíku který může poškodit listovou část rostlin. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Celoroční plán hnojení rychlerozpustnými hnojivy je určen náročným zákazníkům udržujícím trávníkové plochy přesnými sečkami, nebo rozmetadly a to bez ohledu na četnost jednotlivých měsíčních aplikací. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 6.


Celoroční pro trávníkové plochy malých výměr


1. Komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy úsporný plán

 • pro trávníkové výměry do  250m2 při použití 15kg balení Garden Boom (40%XCU)
 • nebo do výměry 330m2 při použití 20kg balení dlouhodobého obalovaného hnojiva Fenix (50%XCU)
Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 21,00 g/m2
Fosfor (P) 3,00 g/m2
Draslík (K)  22,20 g/m2
Hořčík (MgO)

3,60 g/m2

Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Jako všechny ostatní plány v této kategorii je i tento určen pro majitelé malých trávníků, kdy všechny prvky minerální výživy rostlinám dodají pouze dvě balení. Tak odpadá mnohdy náročné skladování 3 a více rozbalených pytlů s hnojivy do příští sezóny. Plán je vhodný pro zákazníky, kteří chtějí svůj trávník více užívat, než se o něj starat a to i za cenu občasného horšího vzhledu díky prodloužení doby působení obalovaného (řízeně uvolňovaného) hnojiva na celé tři měsíce. Aby rostliny trávníku obdrželi teplem uvolněné živiny je nutná rovnoměrná pravidelná zálivka nejlépe automatickým systémem. Voda, která stéká po granuli, vymývá z prasklin polymerové ochrany močovinu (velikost prasklin závisí na teplotě půdy). Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Plán uvítají majitelé intenzivně zavlažovaných trávníků, kteří nemohou, nebo nechtějí trávníku věnovat více času na údržbu formou hnojení a to více jak ve třech dávkách dle ročního období – navíc s minimem zbytků nepoužitého hnojiva. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení pro trávníky malých výměr číslo 1.


2. Komplexní hnojení výhradně dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy, úsporný plán pro trávníkové výměry do 330m2

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 21,00 g/m2
Fosfor (P) 3,00 g/m2
Draslík (K)  22,20 g/m2
Hořčík (MgO)

2,40 g/m2

Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Jedná se o velmi podobný celoroční plán jako je v předchozím bodě. Jediný rozdíl je v použití dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze N, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné pro trávníky  mateřských škol, nebo pro trávníky zahrad s malými dětmi (nehrozí nechtěné pozření granulí). Pro dobrý přísun živin k rostlinám trávníku je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. Díky absenci rychlerozpustného hnojiva se v tomto plánu termíny tří aplikací pomalu působícího hnojiva dle ročních období posouvají až na tři měsíce, a tak je v období bohatém na srážky možné zaznamenat ke konci jednotlivých cyklů na rostlinách trávníku nedostatek dusíku formou zesvětlení až mírného zežloutnutí. Jako v ostatních plánech jsou i zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Uvedený plán hnojení je vhodný pro částečně extenzivně zavlažované trávníky do výměry 330m2 ve třech dávkách hnojení ( námi doporučených) v závislosti na ročním období, dále pak pro trávníkové plochy využívané malými dětmi. Celoroční hnojení s minimem zbytků nepoužitého hnojiva. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení pro trávníky malých výměr číslo 2.


3. Komplexní hnojení výhradně rychlerozpustnými hnojivy, úsporný plán pro trávníkové výměry do 110 m2

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 50,40 g/m2
Fosfor (P) 15,00 g/m2
Draslík (K)  46,80 g/m2
Hořčík (MgO)

7,80 g/m2

Počet aplikací
Hn. rychlerozpustné 10 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

I když se toto celoroční hnojení trávníku skládá jen ze dvou pytlů rychlerozpustného hnojiva, rostliny při správně provedené aplikaci dostanou prospěšný poměr živin v kterékoli ročním době vegetačního období. Tím se docílí velmi dobrého vzhledu trávníku a navíc za nejnižších finančních nákladů v porovnáním s ostatními plány.
Hnojení rychlerozpustnými hnojivy by mělo být prováděno s maximální pečlivostí a to nejlépe s kalibovatelnou sečkou, nebo velmi dobře provedeným ručním rozhozem s přesným odvážením jednotlivých dávek. Důležitá je totiž nejen gramáž na metr2, ale i rovnoměrné nanášení, nebo rozhoz. Předávkováním hrozí překyselení buněčného roztoku trávníkových rostlin a tím jejich poškození, nepřiměřeně velkou dávkou i poškození kořenového systému a následné mortalitě.
Rychlerozpustná hnojiva aplikujte pouze na trávníkových plochách která mají možnost dostatečné zálivky po aplikaci, nebo je nutné hnojit těsně před deštěm a v jeho průběhu. I nedostatečná zálivka zejména na vlhký trávník je nebezpečná, vede k uvolnění amoniaku z granulí dusíku který může poškodit listovou část rostlin. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Celoroční plán hnojení rychlerozpustnými hnojivy je určen náročným zákazníkům udržujícím trávníkové plochy přesnými kalibrovatelnými sečkami, nebo precizním rozhozem a to bez ohledu na četnost jednotlivých měsíčních aplikací – s minimem zbytků nepoužitého hnojiva. Pečlivým, důsledným a přitom náročným klientům menších trávníků do 110 metrů2 doporučím právě tento ze všech ostatních plánů hnojení určených pro malé trávníkové výměry. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně jednoduchého postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení pro trávníky malých výměr číslo 3.Celoroční plány hnojení trávníku pro pokročilé (kombinace granulovaných a tekutých organických hnojiv) 

Foliární výživa – tekuté hnojení postřikem na list je metoda velmi rychlá, účinná a rostlinou přijata ve velmi krátké době – pozitivní efekt již uvidíte do 24 hodin. Na rozdíl od všech druhů klasických ganulovaných hnojiv není žádoucí po foliární aplikaci pouštět závlahu, nebo ji načasovat před očekávaným deštěm. Je však nutné velmi dobře zvládnout techniku aplikace ručními, nebo zádovými tlakovými postřikovači, nebo se vybavit přesnou profesionální technikou typem Acuspray, Acuspray PRO, který dávkuje vždy konstantně a rovnoměrně v širokém záběru bez výrazné závislosti na rychlosti chůze obsluhy a výšce trysek na zemí. V případě otázek na techniku aplikací tlakovými ručními a zádovými postřikovači a kolovými postřikovači Acuspray využijte poradenství na telefonu 777 60 60 65
Foliární výživa - tekuté hnojení organickým hnojivem Vital Turf, hnojivo které obsahuje humusové látky - to nejcenější z humusu, huminové a fulvokyseliny a jejich solí

 • Zlepšují přijatelnost nejen železa, ale i dalších živin.
 • Zvyšují aktivitu v buňkách rostlin.
 • Podporují lepší odolnost rostlin vůči stresovým podmínkám (sucho, horko, mráz atd.).
 • Podle mnoha sudií zlepšují odolnost vůči chorobám.

Přestože hnojivo Vital Turf dodává do půdy humusové látky, nezvyšuje obsah nerozložené ogranické hmoty, tím se nepodílí na tvorbě plsti a není lákavým krmivem pro žížaly (na rozdíl od klasických organických hnojiv)

Složení kapalného hnojiva Vital Turf:

 • N 13%, amidický dusík má nejrychlejší a nejefektivnější využití při příjmu listem, dusík je nezbytný pro bílkoviny ATP, ADP, DNA, RNA atd.
 • S 4%, je společně s dusíkem nezbytná pro tvorbu bílkovin.
 • Fe 0,7% je nezbytné pro tvorbu chlorofylu, asimilaci a výrazně zvyšuje intenzitu zeleného zbarvení trávníku.   
 zelený.jpg  Organické tekuté hnojivo Vital Turf


4F. Kombinace hnojení dlouhodobými, řízeně uvolňovanými hnojivy a tekutých hnojiv

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 19,93 g/m2
Fosfor (P) 1,50 g/m2
Draslík (K)  21,50 g/m2
Hořčík (MgO)

3,00 g/m2

Železo (Fe)

0,23 g/m2

Síra (S)

1,3 g/m2

Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Hnojivo tekuté 5 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Tento celoroční plán je vhodný zejména pro trávníkové plochy které jsou pod pravidelnou intenzivní zálivkou formou automatických závlah. Voda vymývá teplotou půdy narušené polymerem a sírou obalené granule močoviny a tím je způsobené pozvolné uvolňování živin (dusíku) po dobu 10 týdnů. Tzn. že dopadající voda formou zálivky nebo deště stéká po granuli a vymývá z prasklin (velikostně závislých na teplotě půdy) polymerové ochrany močovinu. Jinými slovy, v případě horkého léta, suché vegetační vrstvě a nedostatku vody granule s dusíkem na zemině pouze leží bez žádaného uvolňování. Aby k tomuto negativnímu efektu v plné míře nedošlo, je tento plán obohacen o pět dávek foliární výživy podporující okamžitý příjem dusíku a to v dostatečné míře a ve vhodné roční době. Tento celoroční plán rovněž počítá s termíny pro preventivní jarní a podzimní postřiky fungicidy a vhodnou dobu pro jarní a podzimní vertikutaci. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Kombinace tekutého hnojiva s granulovaným hnojivem dlouhodobým a to řízeně uvolňovaným (CRF) je vhodná pro klienty, kteří nedisponují přesnou kalibrační technikou pro rozhoz granulovaných hnojiv, přesto ale požadují aby vzhled a zdraví trávníkových rostlin bylo na vysoké úrovni. Při použití řízeně uvolňovaných hnojiv je vhodné disponovat automatickým závlahovým systémem. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 4F.


5F. Kombinace hnojení dlouhodobými, pomalu působícími hnojivy a tekutých hnojiv

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 19,93 g/m2
Fosfor (P) 1,50 g/m2
Draslík (K)  21,50 g/m2
Hořčík (MgO)

2,00 g/m2

Železo (Fe)

0,23 g/m2

Síra (S)

1,30 g/m2

Počet aplikací
Hnojivo dlouhodobé 3 x
Hnojivo tekuté 5 x
Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Jedná se o stejný typ celoročního plánu, jako je plán pod bodem 4F. Jediný rozdíl je v použití rozpustného, dlouhodobého hnojiva jiného typu tzv. pomalu působícího hnojiva. Toto hnojivo obsahuje makromolekuly syntetického původu na bázi řetězené močoviny. Dlouhodobě uvolňovanou živinou je pouze dusík, ostatní živiny jsou v běžné minerální podobě, jako u většiny minerálních hnojiv. Křivku uvolňování na rozdíl od CRF (řízeně uvolňovaná hnojiva) nelze s ohledem na teplotu a mikrobiální aktivitu v půdě předpovídat. Všechny granule tohoto hnojiva jsou po aplikaci a následné zálivce rozpustné a tím je toto hnojivo vhodné na trávníky mateřských škol, nebo trávníky zahrad s malými dětmi neboť nehrozí nechtěné pozření granulí. Tím, že je hnojivo rozpustné, není pro jeho uvolňování k příjmu rostlinám trávníku nutná pravidelná zálivka, ale pro dobrý přísun živin je dobré předejít nadměrnému vysušení vegetační vrstvy. V tomto plánu se podobně jako u varianty hnojení 4F kombinují aplikace dusíku i tekutou formou a to v pěti dávkách. Tím je docíleno perfektního vzhledu po celé vegetační období a bez efektu tzv. klesající křivky minerální výživy způsobené např. tzv. vyplavením hnojiva. Jako v ostatních plánech jsou i zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Uvedený plán hnojení je vhodný pro nepravidelně zavlažované trávníky ve třech dávkách granulovaného hnojení (bez nutnosti použití přesné kalibrovatelné sečky) a pěti aplikacemi kapalného hnojiva. Plán je ideální pro trávníkové plochy využívané malými dětmi. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 5F.6F. Kombinace rychlerozpustných a tekutých hnojiv

Množství živin dodané rostlinám za celý rok
Dusík (N) 44,70 g/m2
Fosfor (P) 10,80 g/m2
Draslík (K)  42,00 g/m2
Hořčík (MgO)

5,40 g/m2

Železo (Fe)

0,21 g/m2

Síra (S)

6,60 g/m2

Počet aplikací
Hn. rychlerozpustné 8 x
Hnojivo tekuté

4 x

Křídový vápenec 2 x
Preventivní postřik 2 x

Stejně jako u Základního celoročního plánu číslo 6. je vzhled trávníku perfektní. Granulovaná výživa rychlerozpustných hnojiv je kombinovaná foliární výživou (kapalná hnojiva ve třech aplikacích) z cílem vždy perfektního vzhledu ale za nižší cenu – to je ideální celoroční plán opravdového trávníkáře. Tímto spektrem měnícího se poměru dusíku a draslíku v rychlerozpustných a kapalných hnojivech rostliny trávníku dostanou v každém okamžiku vše co potřebují a to nejen pro svůj vzhled, ale i pro své zdraví. Hnojení rychlerozpustnými hnojivy by mělo být prováděno s maximální pečlivostí a to nejlépe s kalibovatelnou sečkou, nebo kvalitním rozmetadlem. Důležitá je nejen dávkování, ale i rovnoměrné nanášení kalibrovatelnou sečkou, nebo rozhoz rozmetadlem se systémem přesného rozhozu. Předávkováním granulavané i tekuté výživy hrozí překyselení buněčného roztoku trávníkových rostlin a tím jejich poškození, nepřiměřeně velkou dávkou i k poškození kořenového systému a následné mortalitě rostlin. Všechny námi standardně udržované trávníky jsou hnojeny právě prostřednictvím tohoto nového celoročního plánu. 
Rychlerozpustná hnojiva aplikujte pouze na trávníkových plochách která mají možnost dostatečné zálivky po aplikaci, nebo je nutné hnojit těsně před deštěm a v jeho průběhu. I nedostatečná zálivka je nebezpečná, vede k uvolnění amoniaku z granulí dusíku který může poškodit listovou část rostlin. Tak jako v ostatních plánech jsou zde uvedeny termíny vertikutací a preventivních postřiků fungicidy. Dále je v něm uvedeno doporučení k aplikacím nyní nově ke dvěma dávkám křídového vápence jako podpory schopnosti uvolnění živin rostlinám trávníku.
Celoroční plán hnojení v kombinaci kapalných a rychlerozpustných hnojivy je určen náročným zákazníkům udržujícím trávníkové plochy přesnými sečkami, nebo rozmetadly a to bez ohledu na deset aplikací za celý rok. V případě objednání hnojiv a dvou (jarní a podzimní) preventivních dávek fungicidů na celý rok dle poslaného rozpisu se tento celoroční plán včetně postupu práce k zásilce přikládá bezplatně.

 zelený.jpg  Mám zájem o vypracování cenové nabídky celoročního plánu hnojení číslo 6F.
Informace pro správce trávníků výměr větších než 6.000m2


Oprostěte se od již zastaralých postupů a vyžijte nových poznatků, není přece nutné plýtvat jen proto, že tyto postupy byly a stále patří mezi osvědčené. Dodávejte rostlinám pouze tolik živin, kolik v daném období potřebují, to patří k základním pilířům integrované ochrany trávníků ve zdravém světě bez pesticidů.

Moderní, ekologické a výrazně ekonomické celoroční plány hnojení v závislosti na průměrné měsíční teplotě a růstovém potenciálu trávníkových rostlin jsou plány určené pro fotbalová, baseballová a golfová hřiště, nebo i trávníky zahrad.
Speciálně zvýhodněné ceny komponentů s transportem hnojiva zdarma jsou určeny pro:

 • Trávníkové výměry větší než 6.000 m2
 • Pro správce trávníků disponujících rozmetadly SPYKER typ SPY80-1P80, SPY80-1S80, P30-17520 a S60-12020, nebo aplikátorem hnojiv Gandy60 a Spyker P70

Níže uvedenou finanční kalkulaci hnojiv celoročního plánu můžete použít pro porovnání s dosavadním, nebo poptávaným způsobem hnojení. Výsledné hodnoty jsou v souvislosti s uvedenými měsíčními průměrnými teplotami ve dne v průběhu minulého roku. 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Průměrná denní teplota

2,5 6 8,4 14,8 16,1 22,2 25,0 25,8 20,0 13,1 8,4 4,1
Trávníková výměra
v metrech čtverečných
Cena hnojiva
na celý rok Kč bez DPH
 + cena křídového vápence 
dvě dávky Kč bez DPH
6.000 31.124 16.656
6.500 33.718 18.044
7.000 36.312 19.432
7.500 38.906 20.820
8.000 41.500 22.208
8.500 44.093 23.596
9.000 46.687 24.984
9.500 49.281 26.372
10.000 52.875 27.760


Cena transportu hnojiv po celé Č.R. ZDARMA.
Cena transportu křídových vápenců je v závislosti na množství a vzdálenosti.

 

Profesionální rozmetadla SPYKER se systémem přesného rozhozu AccuWay, jsou expedována na paletách, kompletně složená a připravená ihned k použití. Transportní náklady rozmetadla jsou kalkulovány dle vzdálenosti. Uvedené ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob. Kalibrační křivky jsou zhotoveny pro typy rozmetadel:

 • SPYKER typ SPY80-1P80, cena 15.207Kč bez DPH, kapacita zásobníku 36 kilogramů s lakovaným rámem.
 • SPYKER typ SPY80-1S80, cena 19.752Kč bez DPH, kapacita zásobníku 36 kilogramů s nerezovým rámem.
 • SPYKER typ P30 - 17520, cena 14.700Kč bez DPH, tažné rozmetadlo se zásobníkem o nosnosti 80 kg.
 • SPYKER typ S60-12020, cena 29.917Kč bez DPH, kapacita zásobníku 55 kilogramů s nerezovým rámem a okamžitým nastavením osy rozmetací stopy v průběhu aplikace.

Výhody celoročního plánu hnojení:

 • výrazná úspora hnojiv 40-60 % oproti standardním plánům všech druhů trávníkových hnojiv
 • jednoduché nastavení měsíčního dávkování, číslo číselníku rozmetadla je uvedeno v tabulce plánu
 • správce trávníku jednoduše nastaví příslušné číslo číselníku a rozmetadlo aplikuje přesně spočítanou dávku
 • jeden druh speciálního hnojiva po celý rok MLD EXCELLENT PLUS složení 24-03-12+2MgO+6S+1,4CaO
 • složení a jednotlivé dávky hnojiva jsou přesně podle potřeb trávníkových rostlin v daném období, což je důležitá prevence proti infekčním chorobám trávníku
 • bezpečný příjem živin, včetně dusíku, pro trávník i v teplém zimním období
 • žádné další náklady na transport hnojiva

Celoroční plán je možné rozšířit o křídové vápence v granulaci 2-6 mm obalených melasou pro kvalitní rozhoz rozmetadlem a to ve dvou ročních udržovacích dávkách – jarní a podzimní. Cena za tyto dvě dávky je součástí cenové nabídky celoročního plánu (formou druhé varianty). Pozitivní účinky křídových vápenců na rostliny trávníku

Moderní ekologické a ekonomicky výhodné celoroční plány hnojení trávníku - roční úspora hnojiv 30-40%
Hnojení granulovanými rychlerozpustnými hnojivy (QRF) v závislosti na teplotě a růstu trávníku až 12 ročních aplikací hnojiva
Hnojení dlouhodobými tekutými hnojivy na list v závislosti na teplotě a růstu trávníku až 12 ročních aplikací hnojiv

zelený.jpgMěřiče pH vegetační vrstvy

zelený.jpgMěřiče pH zálivkové vody 

nas-tip.jpg Školení pro profesionály i uživatele: